Schaapsdrift en omgeving

Tot en met woensdag 31 augustus heeft hier op meedenken.arnhem.nl een korte enquête opengestaan voor bewoners en omwonenden van Schaapsdrift en omgeving. Hierin werd gevraagd of je betrokken wilde worden bij het maken van de toekomstplannen voor dit gebied. En zo ja, op welke manier. Aan de enquête namen 26 mensen deel en daarvan hebben 5 bewoners aangegeven in een klankbordgroep deel te willen nemen. Ook komt in deze eerste verkenning naar voren dat zowel digitale middelen als ook bijeenkomsten gewenst zijn in de participatie. Een samenvatting van de resultaten van deze vragenlijst vind je in de nieuwsbrief van 9 september.

In deze nieuwsbrief werden de eerste vervolgstappen in de maand september aangekondigd:

 • Bespreking met eerste deelnemers van de klankbordgroep op donderdag 15 september
 • Bewonersbijeenkomst op donderdag 22 september
 • Deze online terugkoppeling op meedenken.arnhem.nl
 • Opstellen eerste uitwerking van het participatieplan

Bijeenkomsten op 15 en 22 september

Als eerste vervolgstap om tot een participatieplan te komen, is gesproken met de (eerste deelnemers van de) klankbordgroep. In totaal hebben 7 mensen zich hiervoor aangemeld (5 via de vragenlijst en 2 via een e-mail). 4 van hen waren aanwezig bij deze eerste bijeenkomst. Op donderdag 22 september vond vervolgens een bewonersbijeenkomst plaats. Hierbij waren 24 bewoners en een raadslid aanwezig. We geven je een samenvatting van de eerste opbrengsten uit deze gesprekken. De meer uitgebreide inbreng wordt verwerkt in de eerste uitwerking van het participatieplan.

 • De aanwezige bewoners geven aan dat het vertrouwen in de gemeente door het voorgaande proces rond de vestiging van de Wvg (Wet voorkeursrecht gemeenten) is beschadigd en teruggewonnen moet worden.
 • Voor bewoners van Schaapdrift en omgeving staat bij velen de Wvg in de weg om te kunnen participeren over de toekomst.
 • Men geeft aan vooral mogelijkheden te zien voor ontwikkelingen op het bedrijventerrein. Ook zien bewoners de noodzaak en mogelijkheden om de wijk beter te maken en woningen toe te voegen. Hierover wil men graag meepraten en ideeën inbrengen.
 • Informatieverstrekking per brief is niet genoeg gebleken, het signaal is afgegeven dat een groot aantal brieven niet is aangekomen. Om een breder bereik te krijgen is er behoefte aan de inzet van verschillende communicatiemiddelen. Aanvullend worden digitale nieuwsbrieven verstuurd, kunnen berichten via de belangenvereniging en WhatsApp (de buurtgroep) gedeeld worden. Ook socialmedia kunnen in het vervolg een rol gaan spelen. 
 • Vaste aanspreekpunten (waaronder de projectleider en wijkmanager) en een vast kanaal (schaapsdrift@arnhem.nl) helpen om een relatie op te bouwen met de bewoners.
 • Rondleiding/ wandelingen door de wijk worden genoemd als mogelijkheden om ideeën op te halen en te zoeken naar goede ingangen om samen te werken. De wijk vraagt om verbetering en bewoners hebben daar ideeën over. De Wvg staat bij de bewoners echter in de weg om te kunnen participeren over ontwikkelingen in de wijk.
 • In de participatie-aanpak wordt opgenomen dat per fase de betreffende belanghebbenden betrokken worden om de geschikte manier van participeren te bepalen.  

Wil je reageren?

Met dit bericht brengen we je graag op de hoogte van de voortgang in het proces. Als je wil reageren op de benoemde punten of je hebt aanvullende aandachtspunten en suggesties, mail dan naar: schaapsdrift@arnhem.nl.

 
Cookie-instellingen